Handy Backup 8.4.0

Handy Backup 8.4.0

Novosoft Inc. – 1,9MB – Shareware
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Handy Backup is the one of most stable, most easy and most affordable backup and restoration utilities on the market! Plan the data keeping strategy for any types of your data and realize it with incomparable level of comfort through the classic-looking, intuitive-level interface allowing you to create and to schedule any different backup or restoration task just in few clicks.

Tổng quan

Handy Backup là một Shareware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Novosoft Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 63 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Handy Backup là 8.4.0, phát hành vào ngày 05/07/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007.

Handy Backup đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 1,9MB.

Người sử dụng của Handy Backup đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Handy Backup!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 63 UpdateStar có Handy Backup cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Novosoft Inc.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản